Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vztahující se k doméně a službám www.textomat.cz.

Čl. I: Vznik objednávky

  • Provozovatelemslužby a domény Textomat.cz je Lucie Hyblerová (dále dodavatel), IČ 06099165, se sídlem Spojovací 306/12, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 9. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) budou považovány za akceptované, pokud dojde k podepsání objednávky mezi objednavatelem a dodavatelem.
  • Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje: elektronická pošta (email) nebo elektronický objednávkový formulář uvedený a vyplněný na webu dodavatele textomat.cz nebo ústní dohoda smluvená na osobní schůzce a poté shrnuta do tištěné objednávky a podepsána oběma stranami.
  • Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel

akceptuje návrh dodavatele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak

platí podmínky posledně uvedené.

  • Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným

Ujednáním, a to písemnou formou (postačí email), obou smluvních stran.

Čl. II: Vymezení činnosti

Předmětem plnění je provedení redakčních, editorských služeb a veškerých služeb souvisejících s komplexní tvorbou textů (dále jen zakázka) podle požadavků uvedených v objednávce dle specifikace klienta a také souhlasu dodavatele.

Služba nabízená prostřednictvím domény www.textomat.cz pracuje s texty, které dodá objednavatel, nebo na přání objednavatele zhotovuje texty zcela originální, nové. Služba také objednavateli zaručuje textovou exkluzivitu, nedochází k užití jednoho textu ve více zakázkách. Poskytované služby mohou být následující: poskytování rešerší, korektur, redakcí, editací; tvorba článků na objednávku, editace, tvorba názvu, aj.

Čl. III: Plnění zakázky

  • Všeobecná ujednání:

Dodavatel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I VOP zabezpečit sjednanou zakázku dle ujednání smluvních stran, a to ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje zaplatit dodavateli celou výši dopředu smluvené ceny zakázky dle ust. čl. IV odst. 1 VOP. Platba proběhne v termínu uvedeném v objednávce převodem částky na účet dodavatele, vždy před odevzdáním hotové zakázky.

  • Termín:

Dodavatel je povinen přesně stanovit (po dohodě s objednavatelem a jeho preferencí) závazný termín doručení zakázky, kterou ve stanoveném datu odešle elektronickou formou na uvedený email objednavatele. Dodavatel má právo zakázku odmítnout z důvodu časové kapacity nebo ze svých osobních etických důvodů.

  • Práva a povinnosti:

Objednavatel je povinen sdělit dodavateli účel, ke kterému bude text použit. Pokud dodavateli nebude tento účel pravdivě sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Objednavatel je povinen informovat dodavatele o všech okolnostech majících

rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky.

Objednavatel je povinen informovat dodavatele zejména o tom, zda došlo k zahájení

insolventního řízení vůči jeho osobě, nebo zda vstoupil do likvidace.

Za případné porušení autorského práva vzniklého v důsledku specifických požadavků objednavatele uvedených v objednávce a důsledky s tím spojené odpovídá výlučně objednavatel.

Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená se zadáváním a průběhem plnění zakázky a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Objednavatel není oprávněn požadovat od dodavatele jinou činnost nad rámec

objednávky (např. písemné překlady, zápisy z jednání, organizační služby apod.).

Čl. IV: Cena

4.1. Cenou zakázky se rozumí částka uvedená v objednávce, která je podepsána a tím odsouhlasena oběma stranami vždy dopředu před samotnou realizací zakázky. Tato částka může být navýšena pouze v případě, že objednavatel projeví přání o navýšení sjednaného rozsahu práce. Poté se obě strany dohodnou na konkrétní navýšené ceně. Dodavatel tak nemá nárok zvýšit předem dohodnutou cenu zakázky bez ujednání a vysloveného přání navýšení prací ze strany objednavatele.

4.2. Všechny ceny uvedené v objednávce jsou konečné. Dodavatel není plátcem DPH.

Čl. V: Platba

5.1. Dodavatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu či daňový doklad v dohodnutém termínu před samotným vyhotovením zakázky dle objednávky. Přičemž platba musí být přijata vždy před odevzdáním hotové zakázky.

5.2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je zálohová faktura či daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v této faktuře či daňovém dokladu.

5.3. Při prodlení s placením ceny zakázky je objednavatel povinen dodavateli zaplatit úrok

z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V.4. Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na úrok z prodlení a zbývající část na dluh samotný. Dodavatel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v uvedeném termínu na faktuře.

5.5. Dojde-li ze strany objednavatele k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je dodavatel       oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4000 Kč.

Čl. VI: Reklamace

6.1. Vady (ve smyslu gramatických chyb a formální nesprávnosti textu) je objednatel povinen vytknout dodavateli neprodleně po té, kdy se o nich dozvěděl. A to nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení hotové zakázky.

6.2. Pokud dodavatel uzná oprávněnost reklamace, je povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, nejpozději však do 7 kalendářních dnů. Dodavatel je oprávněn odmítnout vadu z důvodu, že byla způsobena neodborným zásahem objednatele po předání dokončené práce, (v případě, že dojde k obsahovým změnám textu ze strany objednavatele).

6.3. V rámci služeb má objednavatel právo na vrácení poměrné části ceny objednávky za nevyhotovení práce dle původní potvrzené objednávky. Právo na vrácení poměrné části ceny objednávky je možné uplatnit pouze tehdy, pokud dodavatel neopraví chyby, které mu objednavatel vytkne.

6.4. V rámci korektorských a redakčních služeb má objednavatel právo na vrácení poměrné části ceny objednávky za chyby, které v práci zůstaly po jejím vyhotovení. Právo na vrácení poměrné části ceny objednávky je možné uplatnit pouze tehdy, pokud dodavatel neopraví chyby, které mu objednavatel vytkne a jsou v rozporu s pravidly českého pravopisu. Výše poměrné části ceny objednávky se vypočítá jako poměr řádků s chybami vzhledem k celkovému počtu řádků zaslaného textu práce. Délka řádku je 60 znaků (1800 znaků na normostranu / 30 řádků).

6.5. K veškerým možným nesrovnalostem mezi objednavatelem a dodavatelem, vzniklých z kupní smlouvy (potažmo z potvrzené objednávky), se obě strany zavazují zvolit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

6.6. Reklamaci je objednavatel povinen uplatnit vždy písemnou formou, a to na emailovou adresu dodavatele nebo prostřednictvím poštovních služeb.

Čl. VII: Odstoupení od smlouvy

7.1.        Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. Odstoupení od smlouvy je možné do 14 dnů od data podepsání objednávky, pokud již nebyly dle dohody plynoucí z potvrzené objednávky započaty práce na zakázce. Odstoupení od smlouvy je každá strana povinna sdělit druhé straně písemně.

  1. 2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit dodavateli tzv.
    storno poplatky v případě, že již byly započaty práce na zakázce dle potvrzené objednávky. Storno poplatky se odvíjí od ceny zakázky: odstup do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy činí storno poplatek 25% z celkové částky, 8 – 14 kalendářních dnů 50% z celkové částky, 15 a více dnů 100% z celkové ceny zakázky.

Čl. VIII: Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další vyplněné údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupního vztahu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li objednavatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy čili objednávky.

8.4. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. Objednavatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele z objednávky plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednavatele, může objednavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Čl. IX: Závěr

9.1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

9.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a jsou platné a účinné ode dne 1. 5. 2018.